Υπαγωγή στο Ν. 3869/2010

Υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα)

Από την ισχύ του Νόμου έχουμε χειριστεί πληθώρα υποθέσεων ρύθμισης υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

  • Υποβολή Αίτησης,
  • Παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου κατά την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής και κατά τη συζήτηση της αίτησης,

Πρωταρχική επιδίωξή μας είναι η διασφάλιση της προστασίας της κατοικίας των πελατών μας, η ρύθμιση των οφειλών τους με βάση την πραγματική ικανότητα αποπληρωμής  και διαγραφή μεγάλου μέρους οφειλής.