Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο

Η εταιρεία μας  αναλαμβάνει τον χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων από την έναρξη της εργασίας τους έως τη λύση αυτής. Ειδικότερα:

  • Μετατάξεις, μεταθέσεις, μετακινήσεις, διαδικασία κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων, ιατρών ΕΣΥ,
  • Πειθαρχική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων,
  • Λύση της σύμβασης εργασίας, προσωρινή αργία, αυτοδίκαιη απόλυση,
  • Παρακράτηση και επιστροφή αποδοχών,
  • Διαδικασία διαγωνισμών ΑΣΕΠ, υποβολή αίτησης συμμετοχής, αίτηση θεραπείας, ένσταση κατά πίνακα προσληπτέων, αίτηση ακύρωσης κατά οριστικού πίνακα προσληπτέων,
  • Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου, επιδόματα, προϋπηρεσία, διεκδίκηση μισθολογικών διαφορών.