Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητικό δίκαιο

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον εξωδικαστικό αλλά και δικαστικό χειρισμό υποθέσεων και διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα και των διοικούμενων.  Ειδικότερα:

  •  Διοικητικές συμβάσεις, συμβάσεις δημοσίων έργων.
  •  Αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη.
  • Ακυρωτική διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνταγματικά δικαιώματα και προσβολή αντισυνταγματικών διοικητικών πράξεων, π.δ, υπουργικών αποφάσεων.
  • Έφεση και αίτηση αναστολής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών από φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.
  • Προσφυγή ενώπιων των Διοικητικών Δικαστηρίων για την ακύρωση πράξεων επιβολής προστίμων και εισφορών από τις ελεγκτικές υπηρεσίες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, την επιθεώρηση εργασίας και τη ΔΟΥ.
  • Αίτηση αναστολής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων για την αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, επιθεώρηση εργασίας και ΔΟΥ.