Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο

Η εταιρεία μας χειρίζεται υποθέσεις που προκύπτουν από τη σχέση των φορολογουμένων με τη Φορολογική Διοίκηση. Συγκεκριμένα:

  • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επίλυση διαφορών με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
  • Αναλαμβάνουμε την εν γένει προετοιμασία του σχετικού φακέλου και τη σύνταξη προσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε. κατά των αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης.
  • Αναλαμβάνουμε την άσκηση πάσης φύσεως ενδίκων μέσων ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων για διαφορές που ανακύπτουν από τη σχέση φορολογουμένων και φορολογικών αρχών και την εκπροσώπηση των εντολέων μας σε όλες τις βαθμίδες των Δικαστηρίων.