Αστικό Δίκαιο

 • Μισθώσεις επαγγελματικές και οικογενειακής στέγης,
 • Διαταγές απόδοσης μισθίου,
 • Διαταγές είσπραξης μισθωμάτων,
 • Δωρεές,
 • Εκχωρήσεις απαιτήσεων.
 • Έκδοση διαζυγίου,
 • Ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων,
 • Διατροφή,
 • Επιμέλεια ανηλίκων τέκνων,
 • Περιουσιακά αποκτήματα,
 • Επιτροπεία,
 • Δικαστική Συμπαράσταση.
 • Kληρονομική διαδοχή,
 • Σημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης,
 • Αγωγές για αναγνώριση/προσβολή διαθήκης και εν γένει κληρονομικού δικαιώματος,
 • Νόμιμη μοίρα,
 • Αποποίηση κληρονομικού δικαιώματος,
 • Έκδοση κληρονομητηρίου.
 • Διεκδικητικές αγωγές,
 • Αγωγές διανομής,
 • Προστασία κυριότητας,
 • Προστασία  Νομής,
 • Εγγραφή και άρση προσημείωσης υποθήκης.
 • Αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών,
 • Τροποποίηση των καταστατικών τους,
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας τους.
 • Έκδοση διαταγής πληρωμής από δικαστικές αποφάσεις,
 • Επιταγές, συναλλαγματικές,
 • Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής,
 • Ανακοπή κατά επιταγής προς πληρωμή.
 • Iδιωτικών συμφωνητικών ρύθμισης σχέσεων ιδιωτικού δικαίου