Εργατικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Η εταιρία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναλαμβάνει το δικαστικό χειρισμό κάθε είδους υπόθεσης ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, τομέα στον οποίο διαθέτει εξειδικευμένη και πολυδιάστατη εμπειρία.